Adwokat Wiktor Suchocki

Jako adwokat świadczę usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców na zasadzie stałej obsługi prawnej. W mojej pracy kieruję się przede wszystkim uczciwością względem Klienta oraz indywidualnym podejściem do każdej z prowadzonych spraw. Moje wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, sporządzaniu pism procesowych, a także udział w licznych postępowaniach mediacyjnych dają rękojmię uzyskania fachowej pomocy prawnej we wszelkich obszarach związanych ze stosowaniem prawa.
N

Prawo karne

N

Prawo cywilne

N

Prawo spadkowe

N

Prawo rodzinne

N

Prawo handlowe

O KANCELARII

Moja Kancelaria mieści się w przy
Mogilska 11/10, 31-542 Kraków,
ok 200 m od krakowskich sądów.

Zamieszczona poniżej mapa pomoże Państwu w dotarciu do celu.

Celem uzyskania bezpłatnej wyceny moich usług w Państwa sprawie proszę o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego

O mnie

Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. W roku 2014 ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra prawa na wydziale Prawa Gospodarczego Prywatnego. Aplikację adwokacką odbyłem jako członek Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie pod patronatem adw. Wiktora Mordarskiego. Jako adwokat świadczę usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców na zasadzie stałej obsługi prawnej. W mojej pracy kieruję się przede wszystkim uczciwością względem Klienta oraz indywidualnym podejściem do każdej z prowadzonych spraw. Moje wieloletnie doświadczenie w reprezentacji przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, sporządzaniu pism procesowych, a także udział w licznych postępowaniach mediacyjnych dają rękojmię uzyskania fachowej pomocy prawnej we wszelkich obszarach związanych ze stosowaniem prawa.

Obszary działania

Zajmuję się reprezentacją Klientów w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych oraz administracyjnych. Moją specjalizacją są sprawy z zakresu prawa karnego w przedmiocie błędów medycznych, gdzie miałem okazję sprawdzić się zarówno jako obrońca, jak również pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Dużą część prowadzonych przeze mnie spraw stanowią również sprawy związane z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Prawo karne
Moje usługi w zakresie prawa karnego sprowadzają się do reprezentacji Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu wykonawczym. Reprezentuję zarówno osoby oskarżone i podejrzane w charakterze obrońcy, jak również pokrzywdzonych jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. W sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem, które tego wymagają, jestem uprawniony jako adwokat zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania karnego do sporządzenia kasacji, a także reprezentacji przed Sądem Najwyższym. W moim głębokim przekonaniu udział profesjonalnego obrońcy na każdym z etapów postepowania karnego może przynieść Klientowi wymierne korzyści, dlatego też zalecam kontakt ze mną już przy pierwszych czynnościach przed organami ścigania celem dobrania właściwej strategii działania. Zajmuję się zarówno sprawami wykroczeniowymi, jak również sprawami związanymi z przestępstwami wymienionymi w części szczególnej kodeksu karnego, karnego skarbowego oraz Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na etapie postępowania wykonawczego oferuję moim Klientom pomoc prawną m.in. w zakresie odroczenia kary pozbawienia wolności, przerwy w karze, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa karnego należą:
Sprawy z części szczególnej Kodeksu karnego (w tym Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, Przestępstwa przeciwko obronności, Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji, Przestępstwa przeciwko środowisku, Przestępstwa przeciwko wolności, Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu, Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, Przestępstwa przeciwko mieniu Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi).
Sprawy z części szczególnej Kodeksu wykroczeń
Sprawy z części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego
Sprawy z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Prawo cywilne
Prawo cywilne jest gałęzią prawa, z którą wszyscy stykamy się w życiu codziennym. Reguluje ono stosunki prawne pomiędzy podmiotami prywatnymi, gdzie zachodzi duża swoboda w określaniu wzajemnych zobowiązań, zaś ingerencja ustawodawcy jest w dużym stopniu ograniczona. Swoboda w konstruowaniu treści stosunku prawnego częstokroć rodzi potrzebę interpretacji treści tegoż stosunku przez profesjonalnego pełnomocnika pod kątem ważności zawartej umowy oraz zastosowanych w niej instytucji, albowiem ewentualna nieważność stosunku prawnego może spowodować niepowetowane straty materialne dla strony. Co więcej, nawet umowa ważna, jeżeli jest niewłaściwie skonstruowana, może nie odnieść oczekiwanego rezultatu w aspekcie jej egzekwowania na drodze sądowej. Przepisy prawa cywilnego procesowego wymagają jednak od strony dużego rygoryzmu w zakresie powoływania dowodów na poparcie swoich twierdzeń w odpowiednim czasie, wskazywania na naruszenia prawa procesowego w toku rozprawy, które to kwestie mają kluczowy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa cywilnego należą:
Sprawy o zapłatę
Sprawy o odszkodowanie (w tym o zaniżone odszkodowanie z OC i AC)
Sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek)
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, zasiedzenie nieruchomości)
Sprawy o naruszenie dóbr osobistych
Sprawy egzekucyjne (w tym reprezentacja wierzycieli i dłużników na etapie postępowania komorniczego)

Prawo rodzinne
W zakresie prawa rodzinnego reprezentuję klientów zainteresowanych ukształtowaniem stosunków rodzinnych przez sąd na wielu płaszczyznach. Do najczęstszych spraw tego rodzaju można zaliczyć postępowania sądowe o rozwód, separację, alimenty czy uznanie bądź zaprzeczenie ojcostwa. Powyższy katalog nie jest zamknięty, a Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyróżnia stosunkowo dużą ilość spraw rozpatrywanych w tym reżimie. W sferze prawa rodzinnego korzystanie z profesjonalnego pełnomocnika (po obu stronach sporu), jest dalece uzasadnione z uwagi na obiektywizm oraz dystans takiej osoby do kategorii spraw należących do tej gałęzi prawa. Z reguły wymagają one od stron dużej odporności emocjonalnej

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa rodzinnego należą:
Sprawy o rozwód
Sprawy o separację
Sprawy o alimenty
Sprawy o kontakty z dziećmi
Sprawy o władzę rodzicielską
Sprawy o ubezwłasnowolnienie
Sprawy o uznanie za zmarłego

Prawo administracyjne
Prawo administracyjne, choć z reguły stawia przed stronami postępowania mniejsze wymagania co do znajomości prawa, a także ograniczony rygoryzm w aspekcie treści formułowanych pism procesowych, w wielu przypadkach uzasadnia skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat. Mam doświadczenie w występowaniu przed organami administracyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także w redagowaniu skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W moim głębokim przekonaniu korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika już na etapie odwołania od decyzji, która nie jest satysfakcjonująca dla strony postępowania, może doprowadzić do jej uchylenia poprzez podniesienie właściwych rodzajowo zarzutów, a w konsekwencji do zakończenia postępowania jeszcze przed etapem sądowym.
Prawo gospodarcze i handlowe
Prawo gospodarcze w realiach współczesnej gospodarki rynkowej pełni bardzo istotną rolę w kształtowaniu stosunków prawnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w spółkach osobowych i prawnych. Prowadząc działalność gospodarczą w Polsce przedsiębiorcy niejednokrotnie zmagają się z problemem braku płatności za wykonane usługi, konstruowaniem bieżących umów handlowych, kwestiami związanymi z zatrudnieniem pracowników oraz przede wszystkim zabezpieczeniem swoich interesów przy zawieraniu umów spółek. W swojej praktyce miałem do czynienia z wszystkimi wyżej wymienionymi aspektami zawiązanymi z obsługą podmiotów gospodarczych, a także nadzorowałem procesy łączenia spółek (w tym łączenia spółek kapitałowych z osobowymi) oraz ich podziału. W mojej ocenie korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w zakresie bieżącej obsługi prawnej dla przedsiębiorców jest niezwykle istotnym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej oraz może przynieść wymierne korzyści. Zachęcam Państwa do zapoznania się z moimi referencjami.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa gospodarczego należą:
Sprawy związane z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym. m.in. dochodzenie roszczeń od kontrahentów,
Sprawy związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także zmianą danych w tym rejestrze,
Konstruowanie oraz opiniowanie aktów prawnych uchwalanych przez organy osób prawnych,
Opracowywanie oraz opiniowanie umów w obrocie gospodarczym,
Fuzje i przejęcia w spółkach kapitałowych,
Wnioski o ogłoszenie upadłości w tym tzw. upadłości konsumenckiej.

Referencje

Jako adwokat aktywnie działam w zakresie wspierania przedsięwzięć biznesowych czego wyrazem są przede wszystkim rekomendacje udzielone przez moich Klientów.

Kontakt

Zapraszam do kontaktu telefonicznego codziennie w godzinach 8:00-20:00, w nagłych przypadkach całodobowo.

TELEFON

607-057-798

ADRES

Mogilska 11/10,
31-542 Kraków

E-MAIL

adwokatsuchocki@gmail.com